Scroll Top
Et sikkert grundlag

Leveringsbetingelser standardforbehold

Leveringsbetingelser og standardforbehold for jordbunds­ undersøgelser, miljøundersøgelser og teknisk rådgivning

Generelt
Disse salgs-­ og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, overslag og andre leverancer, hvori GeoConsult er part, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

Ansvar
GeoConsult ApS ́ levering sker i henhold til Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand, ABR Forenklet, med de tilføjelser og ændringer som fremgår af nærværende leveringsbetingelser, idet nærværende betingelser gælder forud for ABR 18.

GeoConsult ApS har en professionel erhvervsansvarsfor­sikring hos Topdanmark, police nr. E 9497 684 100. For rådgivningsopgaver vil det samlede ansvar ikke kunne overstige forsikringssummen, dvs. DKK kr. 2.500.000,-­.

Kunden friholder GeoConsult ApS for ethvert ansvar, som GeoConsult ApS evt. måtte blive mødt med fra tredjemand i forbindelse med GeoConsult ApS’ udfø­relse af opgaver for kunden.

Det forudsættes at der er tegnet en entreprise­ eller byggeskadeforsikring for det nye byggeprojekt. Geo­ Consult ApS skal medtegnes på policen som underen­treprenør.

GeoConsult ApS fralægger sig erstatningsansvar for tab og skader, som måtte indtræffe, såfremt GeoConsult ApS’ vurderinger og anbefalinger anvendes til andre formål end de, som GeoConsult ApS er blevet gjort bekendt med.

Materiale udarbejdet af GeoConsult ApS kan alene an­ vendes til den specifikke opgave.

Aftale om løsning af opgaver
Jordbundsundersøgelser, geoteknisk­ og miljøteknisk rådgivning udføres efter skriftligt tilbud eller andet aftalegrundlag. Hvis et sådant ikke foreligger, afregnes ydelserne efter medgået tid til GeoConsult ApS gæl­dende standardrater.

GeoConsult ApS forudsætter for opgavens løsning, at kunden oplyser opgavens formål og fremlægger alle væsentlige informationer, herunder relevante lednings­ oplysninger.

Annullering af ordre inden udførelse kan alene finde sted efter forudgående aftale, og er altid betinget af, at GeoConsult ApS får fuld omkostningsdækning og sit mistede dækningsbidrag erstattet.

Ophavsret
Offentliggørelse af GeoConsult ApS skriftlige materiale må kun ske i sin helhed og med kildeangivelse. Uddrag og i citatform må kun ske efter forudgående skriftlig aftale herom.

Betalingsbetingelser
Betaling skal være GeoConsult ApS i hænde senest 14 dage fra fakturadato. Ved overskridelse skal der betales rente med 2 % pr. påbegyndt måned. GeoConsult ApS forbeholder sig ret til a conto fakturering.

Købers forhold
GeoConsult er berettiget til at annullere ikke udførte ordrer, såfremt købers økonomiske forhold efter Geo­ Consults opfattelse giver anledning til tvivl om købers betalingsevne, eller såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelser vedrørende tidligere leverancer. Dette forbehold træder i kraft med mindre køber straks eller efter skriftligt at være anmoder derom, betaler alle tidligere leverede ydelser og forudbetaler eller stiller betryggende sikkerhed for endnu ikke effektuerede ydelser.

Standardforbehold
Det er forudsat, at der er fri og uhindret adgangsforhold til borestederne for GeoConsult ApS ́ boreværker.

Der tages forbehold for hindringer i jorden herunder store sten/ betonfundamenter/ forurening osv., som Geo­ Consult ApS ikke er herre over eller ikke med rimelighed kunne forudse, som måtte medføre gener for arbejdets udførelse, eller som vores boreværker/ boreteknikere ikke kan/må gennembore, hvilket kan betyde reduktion i boredybden i forhold til den planlagte boredybde.
Kræves borearbejdet alligevel gennemført på trods af vi har oplyst, at en fortsættelse af borearbejdet vil/kan be­tyde ødelæggelse eller tab af boregrej mv., vil eventu­elle skader på boregrej eller andet ekstra udstyr/forbrug blive afregnet særskilt efter regning.

Opbrydning af belægninger og retablering med asfalt/beton eller sand/grusfyld er som udgangspunkt inde­ holdt i prisen, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Opboret jord efterlades med mindre andet er skriftligt aftalt.

Sløjfning af boringer er ikke indeholdt i priser med min­ dre andet er skriftligt aftalt.

De optagne jordprøver opbevares til 1 md. efter rappor­ten er afleveret, medmindre andet er aftalt.

Tvister
Enhver tvist mellem GeoConsult og køber løses ved Voldgiftsnævnet for bygge­ og anlægsvirksomhed.

Download pdf med Leveringsbetingelser og Standardforhold