...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Leveringsbetingelser standardforbehold

Leveringsbetingelser og standardforbehold for jordbunds­ undersøgelser, miljøundersøgelser og teknisk rådgivning

Generelt
Disse salgs-­ og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, overslag og andre leverancer, hvori GeoConsult er part, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

Ansvar

GeoConsult ApS ́ levering sker i henhold til Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand, ABR Forenklet, med de tilføjelser og ændringer som fremgår af nærværende leveringsbetingelser, idet nærværende betingelser gælder forud for ABR 18.

GeoConsult ApS har en professionel erhvervsansvarsfor­sikring hos Topdanmark, police nr. E 9497 684 100. For rådgivningsopgaver vil det samlede ansvar ikke kunne overstige forsikringssummen, dvs. DKK kr. 2.500.000,-­.

Kunden friholder GeoConsult ApS for ethvert ansvar, som GeoConsult ApS evt. måtte blive mødt med fra tredjemand i forbindelse med GeoConsult ApS’ udfø­relse af opgaver for kunden.

Det forudsættes at der er tegnet en entreprise­ eller byggeskadeforsikring for det nye byggeprojekt. Geo­Consult ApS skal medtegnes på policen som underen­treprenør.

GeoConsult ApS fralægger sig erstatningsansvar for tab og skader, som måtte indtræffe, såfremt GeoConsult ApS’ vurderinger og anbefalinger anvendes til andre formål end de, som GeoConsult ApS er blevet gjort bekendt med.

Materiale udarbejdet af GeoConsult ApS kan alene an­vendes til den specifikke opgave.

Aftale om løsning af opgaver

Når du vælger GeoConsult ApS til at udføre jordbundsundersøgelser, geoteknisk eller miljøteknisk rådgivning, er der nogle vigtige betingelser, du skal være opmærksom på.

Skriftligt Tilbud eller Aftalegrundlag

Alle opgaver udføres på baggrund af et skriftligt tilbud eller andet aftalegrundlag. Dette sikrer, at begge parter har klare forventninger til opgavens omfang, tidslinje og omkostninger.

Afregning ved Manglende Aftalegrundlag

Hvis der ikke foreligger et skriftligt tilbud eller aftalegrundlag, vil ydelserne blive afregnet efter medgået tid til GeoConsult ApS’ gældende standardrater. Dette giver fleksibilitet i tilfælde af uforudsete omstændigheder.

Kundens Ansvar for Oplysninger

GeoConsult ApS forudsætter, at kunden oplyser opgavens formål og fremlægger alle væsentlige informationer. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, relevante ledningsoplysninger, som er afgørende for en sikker og effektiv udførelse af opgaven.

Annullering af Ordre

Skulle du have behov for at annullere en ordre inden udførelse, kræver dette en forudgående aftale. Annullering er altid betinget af, at GeoConsult ApS får fuld omkostningsdækning og sit mistede dækningsbidrag erstattet.

Ophavsret

Ophavsretten til alt skriftligt materiale, der er udarbejdet af GeoConsult ApS, er beskyttet i henhold til gældende lovgivning. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, rapporter, analyser, dokumentation og andre former for skriftlige materialer.

Offentliggørelse

Hvis du ønsker at offentliggøre noget af det skriftlige materiale fra GeoConsult ApS, skal det ske i sin helhed og med tydelig kildeangivelse. Dette er for at sikre, at informationen forbliver præcis og ikke tages ud af kontekst.

Uddrag og Citater

Skulle du have behov for at bruge uddrag eller citater fra vores materiale, kræver dette en forudgående skriftlig aftale. Dette er for at sikre, at uddragene eller citaterne ikke misbruges eller misfortolkes.

Kontakt for Aftale

For at indgå en skriftlig aftale om brug af uddrag eller citater, bedes du kontakte os direkte. Vi er altid åbne for dialog og vil gerne assistere dig i processen.

Betalingsbetingelser

Når du benytter dig af GeoConsult ApS’ ydelser, er det vigtigt at være opmærksom på vores betalingsbetingelser for at sikre en gnidningsfri proces for begge parter.

Fakturering og Betalingsfrist

Når en ydelse er leveret, vil du modtage en faktura fra GeoConsult ApS. Betaling for denne faktura skal være os i hænde senest 14 dage fra fakturadatoen. Dette er for at sikre en effektiv håndtering og fortsat god service.

Renter ved Forsinket Betaling

Skulle betalingen ikke være os i hænde inden for den angivne periode på 14 dage, vil der blive pålagt en rente på 2 % pr. påbegyndt måned på det skyldige beløb. Dette er i overensstemmelse med vores betalingsbetingelser og gældende lovgivning.

A Conto Fakturering

GeoConsult ApS forbeholder sig retten til at udstede a conto fakturaer. Dette kan ske i tilfælde, hvor en opgave strækker sig over en længere periode, eller hvor der er tale om større projekter, der kræver forudbetaling eller delbetalinger.

Kontakt ved Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores betalingsbetingelser eller din faktura, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi stræber efter at yde den bedste service og vil gerne hjælpe dig med eventuelle uklarheder.

Købers forhold

GeoConsult er berettiget til at annullere ikke udførte ordrer, såfremt købers økonomiske forhold efter Geo­Consults opfattelse giver anledning til tvivl om købers betalingsevne, eller såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelser vedrørende tidligere leverancer. Dette forbehold træder i kraft med mindre køber straks eller efter skriftligt at være anmoder derom, betaler alle tidligere leverede ydelser og forudbetaler eller stiller betryggende sikkerhed for endnu ikke effektuerede ydelser.

Standardforbehold

Det er forudsat, at der er fri og uhindret adgangsforhold til borestederne for GeoConsult ApS ́ boreværker.

Der tages forbehold for hindringer i jorden herunder store sten/ betonfundamenter/ forurening osv., som Geo­ Consult ApS ikke er herre over eller ikke med rimelighed kunne forudse, som måtte medføre gener for arbejdets udførelse, eller som vores boreværker/ boreteknikere ikke kan/må gennembore, hvilket kan betyde reduktion i boredybden i forhold til den planlagte boredybde.
Kræves borearbejdet alligevel gennemført på trods af vi har oplyst, at en fortsættelse af borearbejdet vil/kan be­tyde ødelæggelse eller tab af boregrej mv., vil eventu­elle skader på boregrej eller andet ekstra udstyr/forbrug blive afregnet særskilt efter regning.

Opbrydning af belægninger og retablering med asfalt/beton eller sand/grusfyld er som udgangspunkt inde­holdt i prisen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Opboret jord efterlades med mindre andet er skriftligt aftalt.

Sløjfning af boringer er ikke indeholdt i priser med min­dre andet er skriftligt aftalt.

De optagne jordprøver opbevares til 1 md. efter rappor­ten er afleveret, medmindre andet er aftalt.

Tvister

I tilfælde af en tvist mellem GeoConsult ApS og en køber, er det vigtigt for begge parter at vide, hvordan situationen vil blive håndteret.

Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed

Enhver tvist, der måtte opstå mellem GeoConsult ApS og køber, vil blive løst ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Dette er en uvildig instans, der specialiserer sig i at løse tvister inden for bygge- og anlægsbranchen.

Formål med Voldgift

Voldgiftsnævnet har til formål at sikre en hurtig, effektiv og retfærdig løsning på tvister. Dette sparer begge parter for tid og ressourcer i forhold til en traditionel retssag.

Hvordan Indledes en Voldgiftssag?

For at indlede en voldgiftssag skal en skriftlig anmodning sendes til Voldgiftsnævnet. Det er vigtigt at inkludere alle relevante dokumenter og beviser for at sikre en retfærdig vurdering.

Download pdf med Leveringsbetingelser og Standardforhold

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.