...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Jordpakken

I forbindelse med jordflytning kræves dokumentation til Kommunen og jordmodtageren af jordens renhed/forureningsgrad jf. jordflytningsbekendtgørelsen (BEK nr. 1452).

Til denne dokumentation kræves kemiske analyser for diffus forurening (7 PAHér, metaller og kulbrinter) også kaldet jordpakken.

Det er en fordel at udtage prøver til kemiske analyser i forbindelse med borearbejdet, da man herved allerede i de indledende undersøgelser opnår viden om forureningsgraden, og dermed også kendskab til prisen på jordflytningen.

Såfremt der udtages analyser tidligt i projektet, kan resultatet af disse indgå i dialogen med Kommunen om, hvor mange analyser der skal udtages/analyseres for det specifikke projekt, hvilket kan medvirke til at holde udgifter til analyser nede, samt give et bedre arbejdsflow på projektet, hvilket igen er en besparelse.

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 10 27 77, e-mail: info@gec.dk eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.