...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Plasticitetsforsøg

Forsøget anvendes primært, hvor der funderes eller er funderet på fedt ler.

På GeoConsults laboratorium bestemmer vi lerjords plasticitetsindeks på den fraktion, der er under 0,42 mm.

Plasticitetsindekset siger noget om, hvor følsomt jorden er overfor vandpåvirkninger. Fedt ler vil ved udtørring svinde ind og ved opblødning kvælde (vokse). Jo større plasticitetsindeks en lerjord har, jo større risiko vil der være for bygningsskader, såfremt man ikke tager det med i projekteringen/udførelsen af byggeriet.

Ved plasticitetsforsøg fastlægger vi en lers plasticitet. Forsøget resulterer i et plasticitetsindeks, der indikerer, hvilke foranstaltninger der skal foretages i forhold til det aktuelle projekt.

Er plasticiteten stor, kan vandindholdet have stor indflydelse på planlægning af et bygge- eller anlægsprojekt, idet ler med fede og meget finkornede lerlag, som efterfølgende udsættes for vekslende vandoptagelse og udtørring, kan give anledning til alvorlige sætningsskader.

Har du spørgsmål i forhold til fundering på fedt ler er du velkommen til at kontakte Anne-Mette Holm på telefon 53 53 19 53, e-mail: amh@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.